متخصص بیماریهای درونی دامهای بزرگ (DVSc), استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز