دکترای دامپزشکی- کارشناسی حقوق – کارشناسی ارشد حقوق عمومی – PhD حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی تهران