متخصص جراحی دامپزشکی DVSc

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

تحصيلات:
دکتراي تخصصي جراحي دامپزشکي از دانشگاه تهران, 1383
دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه, 1373

مقالات ژورنال: 85 مورد
همايش ها و ساير فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي:

https://scimet.iau.ir/alireza_najafpour