متخصص مامایی دامپزشکی و بیماریهای تولید مثل دام, استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز