آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی در 3 لینک جداگانه و به مدت 300 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

عوارض ناخواسته دارویی دامپزشکی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره آموزشی حاضر در 7 لینک جداگانه شامل 4 فایل pdf و 3 فایل mp4 ارائه شده است.

0
200,000 تومان

فایل اصول نگارش مقالات علمی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

محتوای دوره آموزشی اصول نگارش مقالات علمی در 2 لینک جداگانه و به مدت 200 دقیقه ارائه  شده است.

2
250,000 تومان

فایل تداخلات دارویی در دامپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

فایل دوره آموزشی تداخلات دارویی در دامپزشکی در 2 لینک جداگانه و به مدت 200 دقیقه جهت استفاده دامپزشکان شاغل در داروخانه، درمانگاه عمومی، درمانگاه های اختصاصی دام کوچک، بزرگ، طیور و آبزیان، درمانگاه های تخصصی دام کوچک، بزرگ، طیور و آبزیان، و مسئولین فنی بهداشتی فارم های پرورشی ارائه شده است.

3
200,000 تومان

فایل مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیکها

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

محتوای دوره آموزشی حاضر در 3 لینک جداگانه و به مدت 200 دقیقه ارائه شده است.

0
200,000 تومان

قوانین و تنظیم اظهارنامه مالیاتی دامپزشکان (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

فایل کارگاه آموزشی قوانین و تنظیم اظهارنامه مالیاتی دامپزشکان در 3 لینک جداگانه و به مدت 270 دقیقه ارائه شده است.

4
400,000 تومان

مدیریت زخم در دامپزشکی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

هر عاملی، صرف نظر از ماهیت آن، که انسجام بافت را بر هم بزند، باعث ایجاد زخم و آسیب بافتی می گردد. فایل دوره آموزشی مدیریت زخم در دامپزشکی در 3 لینک جداگانه و به مدت 270 دقیقه ارائه شده است.

0
400,000 تومان